Betingelser

Betingelser

  1. Generelle betingelser

Pureplay.no AS følger norsk kjøpslov. For å handle hos oss må du være 18 år eller ha godkjenning fra verge.

     2.  Partene

Selger er Pureplay.no AS, Gudrun Moestuens vei 18, post@pureplay.no, 40210030, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.   

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

     3.  Å bestille

Våre produkter bestilles via nettbutikken pureplay.no. Mottatte ordre blir bekreftet med en e-post sendt til den adressen du som kunde har oppgitt ved bestilling.
Ordren anses som bindende så snart kunden har mottatt ordrebekreftelse.
Pureplay AS forbeholder seg retten til å avbryte et kjøp. Alle ordre er bindende.     Hvis du har lagt en ordre ved en feiltagelse, må du ta kontakt med kundeservice umiddelbart: info@pureplay.no
Dersom et produkt er utsolgt fra lager, vil det bli fjernet fra din ordre. Vi vil endre fakturaen slik at du ikke må betale for produktet!

     4.  Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og er inkludert mva. Vi forbeholder oss retten til å endre priser basert på prisoppgang utenfor vår kontroll. Vi tar også forbehold om feil pris på varene.

     5.  Betaling

Klarna
Via Klarnas betalingsløsning kan du betale via faktura, med bankkort eller med betalingsutsettelse.

Vipps
Via Vipps betalingsløsning kan du betale med Vipps.

     6.  Leveringstid

Om varen er på lager er leveringstid er 1 - 4 arbeidsdager. Fraktkostnad synes i kassen.

     7.  Leveringsbetingelser

Skulle det oppstå forsinkelser, vil vi ta kontakt for å informere deg om det. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å levere din bestilling så raskt som mulig. Som kunde har du rett til å kansellere bestillingen ved spesielt lange forsinkelser.
Det kan oppstå situasjoner der vi er ute av stand til å levere varen du har bestilt, for eksempel dersom våre samarbeidspartnere ikke oppfyller avtaler vi har gjort om leveringstid. Vi erkjenner ikke erstatningsansvar i tilfeller der vi ikke kan klandres for manglende levering.

     8.  Levering

Fraktkost er kr. 99,-. Fri frakt over kr. 1500,-

     9.  Returrett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Vi vil refundere deg så snart vi har mottatt returen, men kunden må beregne noe leverings- og behandlingstid.

     10.  Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

     11.  Disputter

I fall det oppstår en uenighet mellom oss, kan du lese mer om dine rettigheter her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/2179-2

     12.  Uavhentede pakker

Hvis du av en eller annen grunn ikke henter pakken din på postkontoret/post i butikk, må du likevel dekke både fraktkost og returfrakt, samt et gebyr på kr. 150,-.

     13.  Sikkerhet

Vi vil under ingen omstendigheter avsløre informasjon om deg til tredjepart, uten ditt samtykke. Dette gjelder også e-post adressen din.

     14.  Reservasjon

Pureplay AS tar forbehold om feil i priser og/eller tekster i vår nettbutikk.

     15.  Selgerens. rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

     16.  Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23  400  600.

     17.  Personlig data

Pureplay As er ansvarlige for all informasjon du legger inn i nettløsningen vår. Data og annen informasjon blir lagret trygt og er beskyttet av oss.

Når du handler hos oss, samtykker du til at din personlige informasjon blir lagret og benyttet til levering og betaling. Dine personlige opplysninger blir også innhentet av Klarna, en trygg betalingsløsning.

Vi følger norsk og internasjonalt regelverk mtp personvern og vil aldri overføre dine personlige opplysninger til en for deg ukjent tredjepart.

     18.  Cookies

Ifølge lovverket skal alle kunder bli informert om at vi bruker cookies i vår nettløsning. Når du besøker en nettside, vil det lagres Cookies på din datamaskin. Disse heter Session Cookies og benyttes for å spore din login (hvis du har logget inn) og handlevogn når du handler. De lagres kun midlertidig og skal forsvinne når du lukker nettleseren.

Hvis du ikke ønsker coockies, kan du endre på dine innstillinger. Hvis du ikke vil bruke cookies, kan du ikke handle eller logge inn, men du kan fortsatt se all annen informasjon i nettbutikken.

Vårt angrerettskjema kan dere laste ned her